[Lysingar.]

 
Syge underrettes om, at jeg endnu ( kun en kort Tid ) er tilstede i Kristiania anbefalende min Bistand til Syges Helbredelse, som forgjeves har søgt anden Lægehjelp.


Ægte glv. hydroelektriske Lægemidler erholdes fra 3 Kr. til høiere Priser i Henhold til Sygdommen og virker helbredende i godtsom de allerfleste Sygdomme ved ret Anvendelse, ifølge min over 20 Aars Praxis. Sygdomme, ofte 20 til 30 Aar varige, er herved helbredede ofte kun i faa Dage. Vidnesbyrd i flere Hundreder controllerede af Læger og Øvrighed til Eftersyn. Merk! Mine Lægemidler ere hjemførte fra Udlandet, rensede og forniklede og de eneste af dette Slags i baade Kristiania og det hele Norge. Syge kan og om ønskes blive elektriceret hos mig. Tandpine helbredes hos mig nesten paa Minuttet, Betaling 60 Øre.
 
J. Børgesen af Trondhjem. Toldbodgaden No. 30.


Lysingar.

 
For frisindet Christendom

Udgiver: Christopher Bruun .
Bladet udkommer hver 14de Dag og koster Kr. 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges
paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige, og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.

 
American Lina .

Som Prov paa, kor godt Ord denne Lina hev, kann nemnast, at i baade dei fyrre Aari hev det gjenget fleire Passagerar herfra med denne Lina enn med nokor engelsk elder tydsk Line.

Billettprisarne er no for Tidi overlagbillige, men Betaling fyreaat med Uppgjeving av Namn, Alder og Staden, dit dei skal, maa sendast inn straks paa Timen ; Tid for Avreise kvitte eit.

Kart og Skildring av dei fleste Statar i Amerika sender me fritttil den som bed um det, likeins ein liten Tolk.

Ingb. Gjemre . st. Strandgade No. 4, Christiania.


A . Vinjes Skrifter i Utval

kann ein tinga paa, naar han skriv til det norske Samlaget og sender Kr. 5.00. 2 Bind, tilsaman 1321 Sidor. Men denne laage Prisen gjeld berre til Utgangen av Februar Maanad.

 
Godtkjøb.

Restbeholdningen af
Vinterkaaber,
Vinterfrakker,
Vinterkaabestoffe,
Vinterfrakkestoffe,
Muffer,
Kjoletøier,
Schawls,
Silketørklæder
 
m. m. m.

udsælges for at rømme Lageret til betydelige Underpriser.
 
Brødrene Dobloug ,
Hjørnet af Storgaden & Nygaden.
Anton Johansen,
Storgaden 9, Christiania.
(Telegramadresse ANTON).


Commissioner i Vildt og Fedevarer

anbefales af Andersen & Co., Christiania, Holte & Strøm, Trondhjem, Ludw. Wilh. Strøm, do., Oluf Elden, Mosjøen, Øiers Forbrugsforening, Petter Flugsrud, Lillehammer.


Inman Linien

er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god Behandling at
Passagererne.

Fragten er nu lavere end nogen sinde før. Fragtforskud bedes indsendt strax, for Plads kan sikres til den lave Fragt.

Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 Nat i Liverpool.
 
Inman Liniens Expedition,
4 Store Strandgade, Christiania.


Anker Liniens

store kongelige Postdampskibe er verdensberømte for sin Hurtighed, Sikkerhed, pene og gode Behandling af Passagerer. Afgang fra Christiania hver Fredag.

Gjennemgangsbilletter til alle Steder i Amerika udstedes til laveste Priser. Da Prisen paa Jernbanefragter i Amerika til de forskjellige Steder fortiden er betydelig reduseret, bør enhver, som agter at reise til Amerika nu eller senere strax indsende Forskud samt opgive navne, Alder og Bestemmelsessted. Bøger og Karter tilsendes frit.

Henvend Eder til Anker Liniens Kontor, forinden I kjøber Billetter; thi kjøbes Billetterne der, da er det til Eders egen Sikkerhed, Interesse og Fordel.
 
Olaf Rasch ,
Jernbanetorvet 5, Christiania


State Linien

tilbyder Billet til Amerika billigere end andre, hvis Indskrivning sker i betimelig Tid før den foreslaaede Forhøielse træder i Kraft.

State Liniens Kontor
Christiania
eller hos
Agent Halfdan Andersen ,
Skien.


National-Linien

selger nu Billetter til Amerika til saa lave Priser, som der endnu aldrig har været . Man maa tegne sig straksog indsende Fragtforskud samt opgive Navne, Aldere og Stedet, hvor man skal hen, til Liniens Hovedcontor, Christiania.